Obchodní podmínky


Obchodní společnost Food society s.r.o., IČO 06120156, se sídlem Praha 4 – Michle, Jihlavská 823/78, PSČ 140 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276485 (dále jen „Food society“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a nebo služeb na portálu www.partyfood.cz (dále jen „VOP“ či „tyto VOP“, resp. „Portál”)

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti Food society upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a nebo nákup zboží společnosti Food society (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Food society a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.partyfood.cz (dále jen „Portál Food society“) a nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Food society zboží a nebo službu (dále společně jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Zboží na Portálu Food society mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Pokud Food society nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a nebo množstvím Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Food society je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Food society uzavře, zůstane uložená u společnosti Food society.

Společnost Food society může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Food society informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu Food society, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Společnost Food society je oprávněna prodej Zboží na Portálu Food society kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

Food society na Portálu Food society nabízí ke koupi Zboží (včetně uvedení jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH) v korunách českých.

Možnost uzavření Smlouvy se společností Food society za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Food society zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Food society a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Food society.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Portálu Food society. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Food society Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „ Objednat za“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Food society kliknutím na tlačítko „Objednat za“. Smlouva mezi Food society a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Food society neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi Objednávku, a to tak, že potvrdí, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Food society je vždy oprávněna v závislosti na charakteru či rozsahu Objednávky či v případě pochybností týkajících se Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně nebo též telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je příslušná Objednávka neplatná, resp. že byla v důsledku jejího nepotvrzení zrušena.

Food society Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Food society předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost. Objednávky jsou závazné a Zákazník je povinen příslušné Zboží uhradit některým ze způsobů stanovených v těchto VOP a Zboží řádně převzít v dohodnutém místě a čase, přičemž pokud tak neučiní a Zboží v dohodnutém místě a čase nepřevezme, nezbavuje jej nepřevzetí Zboží povinnosti uhradit cenu Zboží a/nebo též cenu dopravy.

V souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění společnost Food society nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží při jeho převzetí. Daňový doklad bude následně ke stažení na profilu Zákazníka na Portálu Food society nebo bude zaslán Zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem.

Food society je oprávněna prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný minimální věk Zákazníka prokázán, je Food society oprávněna Smlouvu neuzavřít, případně odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou, zejména cenu dopravy.

Zákazník bere na vědomí, že Food society není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a nebo podmínky užití Portálu Food society.

Zákazník vůči společnosti Food society prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let, že nebude objednávat na Portálu Food society takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, přičemž současně uvádí, že veškeré údaje, které poskytuje společnosti Food society, jsou pravdivé, úplné, aktuální, přesné a správné, zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží a že se před zahájením užívání Portálu Food society důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Food society, tedy od okamžiku uzavření Smlouvy. Změna Objednávky je možná pouze ze strany společnosti Food society, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Food society za tímto účelem telefonicky či písemně kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné ze strany Zákazníka učinit písemně, a to nejpozději do 17:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení Zboží může Zákazník změnit se souhlasem společnosti Food society pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Marným doručením Zboží není dotčeno právo společnosti Food society požadovat a vymáhat Smluvní pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky ve výši 250 Kč (dale jen „Smluvní pokuta”) a současně cenu Zboží.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky učiněném v souladu s těmito VOP povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Food society prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží, a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Food society předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy písemně společnosti Food society nebo prostřednictvím Portálu Food society a zaslat Zboží na své náklady na adresu Jihlavská 823/78, 140 00, Praha 4.

Pro vyloučení veškerých pochybností Food society v souladu s příslušnými ustanoveními § 1837 občanského zákoníku prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo týká-li se Zboží, u něhož uplynula doba spotřeby nebo doba minimální trvanlivosti.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Food society pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil. Zákazník se zavazuje vrátit Zboží na adresu sídla Food society: Jihlavská 823/78, Michle, 140 00 Praha 4.

Reklamace Zboží. Zákazník je povinen předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Food society, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady např. u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití, reklamuje Zákazník Zboží při jeho převzetí u společnosti Food society. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny společnosti Food society nebo v sídle podnikání společnosti Food society nebo prostřednictvím Portálu Food society a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Food society tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Food society jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost Food society dále informuje Zákazníka, že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit při převzetí či neprodleně po jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Food society za vady může upravit reklamační řád Food society.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystavený opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na www.partyfood.cz či zaslán e-mailem.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá vždy právo odstoupit od Smlouvy.

Food society je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, dodává Food society Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Food society.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Food society způsobila porušením své povinnosti.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

·       Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,

·       Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Zboží,

·       Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

·       Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána

·       Vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží společností Food society Zákazníkovi. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Food society.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Food society a vadné Zboží společnosti Food society předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Food society je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení e-mailem o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Food society zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Food society nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Food society nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na daňovém dokladu.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

·       bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány příslušné banky (tzn. Kaucí);

·       bezhotovostně platební kartou na místě prostřednictvím platebního terminálu kurýrovi při převzetí Zboží

·       hotově kurýrovi při převzetí Zboží; Zákazník je v případě tohoto způsobu platby povinen mít k dispozici bankovky přiměřené hodnoty ve vztahu k celkové hodnotě Objednávky, jejíž cenu při osobním převzetí hradí;

·       jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu Food society

Ceny Zboží uvedené na Portálu Food society jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Food society prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází, na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou (Kauce). Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Food society není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena.Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou na místě prostřednictvím platebního terminálu kurýrovi při převzetí Zboží. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu platební kartou kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Jakmile Uživatel uhradí Zboží nabízené na portálu Food society, doručí společně se Zbožím z Objednávky Food society Zákazníkovi účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Food society vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka nebo bude ke stažení na jeho profilu na Portálu Food society.

VI. Odpovědnost a záruky

Food society nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Food society využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Food society nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Food society způsobené přerušením přívodu el. energie.

Food society nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Food society. Food society nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Food society ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Food society nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Food society neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Food society, a to zejména provozovatelů platebních systémů uvedených v čl. V těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Food society dostupnost Zboží negarantuje. Dostupnost Zboží může Zákazník ověřit online a Objednávka bude dokončena v případě, že Zboží je na skladě či pokud je Zboží dostupné. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli jiných důvodů na straně společnosti Food society vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní a strany v takovém případě dohodnou další postup ohledně objednání či doručení Zboží.

Food society také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především, nikoli však výlučně, z důvodů uvedených v ust. § 2924.

VII. Alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání Zboží nedojde a Food society je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by Zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

VIII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Food society (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Food society výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Food society.

Přístup a užití Portálu Food society ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál Food society způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Food society. Portál Food society je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Food society, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Food society.

Zákazník užívá Portál Food society na vlastní riziko, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Food society jsou pouze ilustrativní.

Food society neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Food society, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Food society si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Portálu Food society.

Food society není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Problematika osobních údajů a nakládání s nimi se řídí Smlouou.

 X. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty adresáta zprávy. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Food society nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí vždy právním řádem České republiky. Řešení případných sporů v souvislosti s Objednávkami či dodáním Zboží, jakož i jakkoli jinak v souvislosti se smluvním vztahem mezi Zákazníkem a Food society je plně v jurisdikci soudů České republiky, přičemž věcně a místně příslušným je vždy obecný soud Food society podle aktuálního sídla společnosti Food society.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Food society je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Food society je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu Food society kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Food society jsou uvedeny v záhlaví VOP. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: partyfood@partyfood.cz, telefonní číslo: +420 777 090 146. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit e-mailem na adrese: zakaznici@partyfood.cz

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.